Chess Set-Staunton Metal Men-Grey-White Alabaster Chessboard

Chess Set-Staunton Metal Men-Grey-White Alabaster Chessboard

$ 315.00 USD

This is a beautiful Chess Set.

3" Staunton Metal Chessmen on 14.5" Alabaster Small Grey Chess Board. This board has a white alabaster frame.